ਕੁੱਜ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਕੁੱਜ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

(Visited 70 times, 1 visits today)

You might be interested in